Tentang Para Perupa Makhluk Bernyawa

0

Syaikh Muhammad At-Tamimi

——————————————————————————–

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Allah Ta’ala berfirman: “Dan tiada yang bertindak lebih dzalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaan-Ku. Maka cobalah mereka mencipta seekor semut kecil, atau sebutir biji-bijian, atau sebutir biji gandum.”.”

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah.”

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma bahwa ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Setiap perupa berada dalam neraka; untuknya setiap rupaka yang dibuatnya akan diberi nyawa guna menyiksa dirinya dalam neraka jahannam.”

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma hadits marfu’:

“Barangsiapa yang membuat rupaka di dunia, akan dibebani (pada hari kiamat) untuk meniupkan roh kedalam rupaka buatannya itu namun dia tidak dapat meniupkannya.”

Muslim meriwayatkan dari Abu Al-Hayyaj, ia menuturkan ‘Ali berkata kepadaku:

“Maukah kamu aku utus untuk sesuatu tugas sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah mengutusku untuk tugas tersebut? Yaitu: Janganlah kamu biarkan ada sebuah rupaka tanpa kamu musnahkan, dan janganlah kamu biarkan ada sebuah kuburan yang menonjol tanpa kamu ratakan.”

Kandungan tulisan ini:

Ancaman berat terhadap para perupa makhluk bernyawa.

Alasannya yaitu: tidak berlaku sopan santun kepada Allah, sebagaimana firman Allah: “Dan tiada yang bertindak lebih dzalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaan-Ku.”

Firman-Nya: “Maka cobalah mereka mencipta seekor semut kecil atau sebutir biji-bijian, atau sebutir biji gandum”, menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia.

Ditegaskan dalam hadits, bahwa para perupa adalah manusia yang paling pedih siksanya.

Allah akan menciptakan roh untuk setiap rupaka yang dibuat guna menyiksa perupa tersebut dalam neraka jahannam.

Bahwa perupa akan dibebani untuk meniupkan roh kedalam rupaka yang dibuatnya.

Perintah untuk memusnahkan rupaka apabila menjumpainya.

Dikutip dari buku: “Kitab Tauhid” karya Syaikh Muhammad At-Tamimi.

Penerbit: Kantor Kerjasama Da’wah dan Bimbingan Islam, Riyadh 1418 H.

——————————————————————————–

Leave A Reply