Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-4 (Siapa Yang Mengenal Dirinya, Maka Dia Telah Mengenal Rabb-nya)

0

Mukaddimah

Kita sering mendengar banyak sekali para penceramah ataupun akademisi yang sering berargumentasi dengan ungkapan seperti ini karena mengira ia adalah hadits Rasulullah yang perlu diimani dan terkadang sering disalahtafsirkan, khususnya penganut aliran Wahdatul Wujud.

Karena itu, benarkah ungkapan tersebut merupakan hadits Rasulullah yang shahih sehingga dapat dijadikan hujjah?, silahkan ikuti!.

Naskah Hadits

(Man ‘Arofa Nafsahu, Faqad ‘Arofa Rabbahu) “Barangsiapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Rabb-nya.”

Imam an-Nawawiy berkata, “Hadits ini tidak valid.”

Ibn as-Sam’aniy berkata, “Ini adalah ucapan Yahya bin Mu’adz ar-Raziy.”

Catatan:

Syaikh Muhammad Luthfiy ash-Shabbaq (penahqiq) buku ad-Durar al-Muntatsirah Fî al-Ahâdîts al-Musytahirah karya Imam as-Suyûthiy (buku yang kita kaji ini) berkata,

KUALITASNYA MAWDLU’ (PALSU);

Silahkan lihat,

Fatâwa an-Nawawiy, h.120

al-Maqâshid al-Hasanah Fî Bayân Katsîr Min al-Ahâdîts al-Musytahirah ‘Ala al-Alsinah, karya as-Sakhâwiy, h.419

al-Asrâr al-Marfû’ah Fî al-Akhbâr al-Mawdlû’ah, karya Mala al-Qariy, h.506

Tamyîz ath-Thayyib Min al-Khabîts Fîmâ Yadûr ‘Ala Alsinah an-Nâs Min al-Hadîts, karya Ibn ad-Diba’, h.165

Kasyf al-Khafâ` wa Muzîl al-Ilbâs ‘Amma isytahara Min al-Ahâdîts ‘Ala Alsinah an-Nâs, karya al-‘Ajlûniy, Jld.II, h.262

al-Fawâ`id al-Majmû’ah Fî al-Ahâdîts al-Mawdlû’ah, karya Imam asy-Syaukaniy, h.87

Asnâ al-Mathâlib, karya Muhammad bin Darwîsy al-Hût, h.219

Risalah: al-Qawl al-Asybah Fî Hadîts Man ‘Arafa Nafsahu ‘Arafa Rabbahu, karya Imam as-Suyûthiy di dalam kitabnya al-Hâwiy, Jld.II, h.412

Tadrîb ar-Râwiy, karya Imam as-Suyûthiy, h.370

Tadzkirah al-Mawdlû’at, karya al-Fitniy, h.16

al-Fatâwa al-Hadîtsiyyah, karya Ibn Hajar al-Haitamiy, h.211

Hilyah al-Awliyâ`, karya Abu Nu’aim al-Ashfahâniy, Jld.X, h.208

SUMBER:

ad-Durar al-Muntatsirah Fi al-Ahadits al-Musytahirah karya Imam as-Suyuthiy, tahqiq oleh Syaikh.Muhammad Luthfiy ash-Shabbagh, h.173, hadits no.393

Sumber: http://www.alsofwah.or.id/?pilih=lihathadits&id=57

 

Leave A Reply