PEMBAGIAN KHABAR DITINJAU KEPADA ORANG YANG DISANDARKAN

0

Khabar (hadits) terbagi 3 bila ditinjau kepada orang yang disandarkan :

Pertama: Marfu ialah: Hadits yang disandarkan kepada nabi shollaullohu alaihi wassalam, terbagi menjadi dua: Marfu sharih dan Marfu hukum.

Marfu sharih ialah Hadits yang disandarkan kepada nabi shollaullohu alaihi wassalam secara langsung baik perkataan atau perbuatan atau taqrir atau sifat atau khuluqnya penciptaannya (akhlaknya).

Contoh perkataan sabda Nabi shollaullohu alaihi wassalam:

“Barangsiapa yang berbuat amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami maka ia tertolak”.

Contoh perbuatan Nabi shollaullohu alaihi wassalam:

“Rasulullah shollaullohu alaihi wassalam biasa apabila masuk rumahnya ia mulai dengan bersiwak (gosok gigi)”.

Contoh penetapan (taqrir) Nabi shollaullohu alaihi wassalam:

Taqrir beliau terhadap jawaban seorang budak perempuan ketika beliau bertanya dimana Allah? dia menjawab: Di langit. Lalu Rasulallah mentaqrirkan terhadap yang demikian. Dan yang termasuk ini juga seluruh perkataan atau perbuatan sahabat yang Rasulallah ketahui tapi beliau shollaullohu alaihi wassalam diam terhadapnya (tidak mengingkari) maka hukumnya marfu sharih dan termasuk taqrir.

Contoh sifat akhlaknya.

Adalah nabi shollaullohu alaihi wassalam orang yang paling dermawan diantara manusia dan yang paling berani diantara manusia. Apa-apa yang beliau diminta beliau tidak pernah katakan jangan/tidak boleh dan beliau selalu berseri-seri, lembut perawakannya luwes dalam perkara jika ada dua pilihan melainkan beliau memiliki yang paling mudah kecuali kalau dosa maka beliaulah orang yang paling menjauhinya dibandingyang lain.

Contoh sifat dirinya:

Bahwasanya Nabi shollaullohu alaihi wassalam adalah orang yang tidak tinggi dan tidak pendek (sedang) rambutnya sepundak, lebat menutupi dua telinganya, janggutnya rapih dan sedikit beruban.

Marfu Hukum ialah: Sesuatu yang dihukumi marfu kepada nabi shollaullohu alaihi wassalam.

Diantaranya adalah:

Perkataan shahabat apabila tidak bersumber dari pendapatnya (ra’yu) dan bukan tafsiran dan tidak dikenal sebagai orang yang mengambil cerita isra’iliyat.

Contoh : Perkatan shahabat seperti khabar tentang tanda-tanda kiamat atau keadaan hari kiamat atau hari pembalasan(ini namanya marfu’ hukum).

Jika bersumber dari pendapatnya (ra’yu) maka dinamakan mauquf. Dan jika berbentuk tafsir maka hukumnya sama dan tafsirnya dinamakan tafsir mauquf. Dan jika orangnya terkenal dengan seorang yang mengambil cerita isra’iliyat maka hukumnya tarraddud (saling bertolak belakang) antara khabar isra’iliyat atau hadits marfu’, maka tidak boleh diyakini sebagai hadits karena masih diragukan. Seperti Abadalah (orang yang namanya berawalan Abdul) seperti Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abdullah bin Amru bin Al Ash, mereka adalah orang yang mengambil cerita-cerita isra’iliyat dari Ka’ab dan lainnya.

Perbuatan shahabat apabila tidak bersumber dari pendapatnya, seperti shalat khusuf yang dilakukan Ali dengan ruku’ melebihi dari dua dalam satu raka’at.

Sahabat menyandarkan sesuatu kepada masa Nabi shollaullohu alaihi wassalam dan tidak disebutkan bahwasanya ia tahu hal itu seperti perkataan Asma’ binti Abu Bakar:

“Kami pernah menyembelih seekor kuda pada masa Rasulullah shollaullohu alaihi wassalam di Madinah lalu kami memakannya”.

Shahabat berkata tentang sesuatu bahwasanya itu termasuk Sunnah seperti perkataan Ibnu mas’ud

“Termasuk sunnah tasyahhud dipelankan, maksudnya dalam shalat” .

Jika tabi’in yang berkata maka bisa marfu’ bisa mauquf, seperti perkataan Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah bin Mas’ud.

“Yang sunnah, Imam berkhutbah pada hari ‘Iedul Fithri dan ‘Iedul Adha dua kali yang ia selingi dengan duduk”.

Perkataan shahabat:

Seperti:

“Kami diperitahkan atau kami dilarang atau manusia diperintahkan atau yang semisalnya”

Seperti perkataan Ummu ‘Athiyah:

“Kami diperintahkan agar kami mengajak keluar para perawan pada waktu shalat iedul fitri dan iedul adha”.

Dan perkataannya:

“Kami dilarang (para wanita) mengiringi jenazah tetapi tidak dikeraskan larangannya terhadap kami.”

Dan perkataan Ibnu Abbas:

“Manusia diperintahkan agar mengakhiri waktu haji mereka di ka’bah.”

      Dan perkatan Anas:

“Kami diberikan batas waktu mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan tidak lebih dari 40 malam.”

Shahabat menghukumi terhadap sesuatu bahwasanya itu maksiat.

Seperti perkataan Abu Hurairah tentang orang yang keluar masjid setelah adzan:

“Adapun orang ini telah mendurhaki Abul Qosim (Muhammad shollaullohu alaihi wassalam)”.

Begitu pula kalau shahabat menghukumi terhadap sesuatu bahwasanya itu termasuk ketaatan atau mengatakan sesuatu itu bukan maksiat atau ketaatan karena yang demikian tidak mungkin dikatakan shahabat melainkan mereka mengetahui nashnya dari nabi shollaullohu alaihi wassalam

Perkataan mereka (shahabat) dari shahabat dengan dimarfukan haditsnya atau riwayatnya

seperti perkataan Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata:

“Obat itu ada dalam tiga: Minum madu, jarum bekam dan besi panas (dibakar) dan umatku dilarang dengan besi panas”

Dan perkataan Sa’id bin al Musayyib dari Abu Hurairah :

“Fitrah itu lima atau lima dari fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong rambut dan mencukur kumis”.

Dan begitu pula perkataan mereka dari shahabat dengan cara penyampaian hadits atau menerima hadits atau menyandarkan kepadanya dan yang sepertinya karena semua ibarat ini termasuk hukum marfu’ sharih walaupun tidak secara langsung dalam penyandaran kepada nabi shollaullohu alaihi wassalam tetapi ada dugaan itu dari nabi shollaullohu alaihi wassalam.

Kedua: Mauquf ialah Hadits yang disandarkan kepada shahabat tetapi tidak ditetapkan baginya hukum marfu’.

Seperti perkatan Umar bin khatthab:

“Islam hancur karena tergelincirnya seorang yang alim, jidalnya orang munafik dengan Al-Quran dan hukum para imam-imam yang sesat.”

Ketiga: Maqthu’ ialah Perkataan yang disandarkan kepada tabi’in dan orang yang setelahnya (tabiut tabiin).

Seperti perkataan Ibnu Sirin:

“Sesungguhnya ilmu ini (sanad) adalah agama, maka lihatlah darimana kamu mengambil dien (sanad) mu ini.”

Dan perkataan Malik:

“Tinggalkanlah amalan-amalan yang tidak nampak selama tidak baik untukmu agar engkau kerjakan secara nampak.”

Dikutip dari: Dasar Ilmu Hadits; Oleh : Tim Lidwa Pusaka; www.ibnumajjah.wordpress.com

Leave A Reply