MAKNA ID [HARI RAYA]

0

Oleh

Syaikh Ali Bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Atsari

Id secara bahasa artinya setiap hari yang didalamnya ada perkumpulan. Diambil dari kata ” ‘aada – yauudu ” artinya kembali, karena seakan-akan mereka selalu kembali padanya. Adapula yang berpendapat bahwa Id diambil dari kata : ” Adat atau kebiasaan”, karena mereka menjadikannya sebagai kebiasaan.

Bentuk jamaknya adalah ” ‘ayaada “. Bila dakatakan ” Id Muslimun ” maknanya : Mereka menyaksikan hari raya (Id) mereka. Ibnul A’rabi mengatakan : “Id dinamakan dengan nama tersebut karena setiap tahun ia selalu kembali dengan kegembiraan yang baru” [1]

Berkata Al-Alamah Ibnu Abidin :

“Id dinamakan dengan nama ini, karena milik Allahlah pada hari itu segala macam kebaikan, yakni macam-macam kebaikan yang kembali atas hamba-hambaNya dalam setiap hari, diantaranya : kebolehan berbuka (menyantap makanan dan minuman) setelah sebelumnya dilarang, sedekah (zakat) fithri, sempurnanya pelaksanaan ibadah haji dengan tawaf ziarah, daging-daging kurban dan selainnya. Dan karena kebiasaan pada hari itu sarat dengan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan dan ni’mat. [2]

[Disalin dari buku Ahkaamu Al’ Iidaini Fii Al-Sunnah Al-Muthahharah edisi Idonesia Hari Raya Bersama Rasulullah, oleh Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Atsari, hal. 8-11 terbitan Pustaka Al-Haura’, penerjemah Ummu Ishaq Zulfa Hussein]

Sumber : http://almanhaj.or.id/index.php?action=mo re&article_id=1167&bagian=0

_________

Foote Note

[1] Lisanul Arab 3/319

[2] Lihat “Hasyiyah Ibnu Abidin 2/165

Ketahuilah wahai saudaraku muslim –semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepadamu untuk taat kepadaNya, hari-hari raya yang Allah tetapkan untuk hamba-hambaNya telah jelas dan diketahui, yang menjadi topik bahasan dari kitab yang ada dihadapanmu ini. Adapun pada masa sekarang, perayaan hari raya itu sangat banyak hingga tidak bisa dihitung di setiap tempat negeri Islam lebih-lebih di luar negeri Islam. Engkau bisa melihat adanya perayaan hari raya untuk pendirian bangunan, untuk kuburan tertentu, individu-individu, perayaan untuk negara dan lain-lain dari hari raya yang sama sekali tidak Allah perkenankan. Sampai-sampai didapatkan pada sebagian data statistic bahwa kaum muslimin di India memiliki 144 hari raya dalam setiap tahun. Lihat “A Yadul Islam” (8) dengan beberapa tambahan.

Leave A Reply