Makmum Masbuq

0

 

 
Pertanyaan; Apakah yang didapati makmum masbuq dari rakaat imam termasuk awal shalatnya atau akhir shalatnya, misalnya jika dia tertinggal dua rakaat dari shalat yang empat rakaat apakah dia harus membaca surat setelah Al-Fatihah ?

Jawaban; Apa yang didapati makmum masbuq dari rakaat imamnya adalah awal shalatnya dan apa yang disempurnakannya adalah akhir shalatnya. Itu semua berlaku bagi semua shalat, berdasarkan hadits Rasulallah saw: “Jika shalat dilaksanakan berjalanlah kalian (ke tempat shalat) dengan tenang, apa yang kalian dapatkan ikutlah shlaat bersamanya sedang yang tertinggal mkaa sempurnakanlah”. (mutafaq alaih)
Dengan demikian maka disunnahkan untuk hanya membaca surat Al-Fatihah saja pada rakaat ketiga dan keempat pada shalat yang empat rakaat, pada rakaat ketiga pada shalat maghrib, berdasarkan riwayat yang terdapat dalam Ash-Shahihain dari Abi Qatadah ra, dia berkata: “Rasulallah saw pada shalat Dhuhur dan Ashar membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya pada dua rakaat pertama dan pada dua rakaat terakhir membaca al Fatihah”.
Jika seseorang kadang-kadang membaca surat lain setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga  dan keempat maka hal tersebut baik, berdasarkan riwayat Muslim dari Abu Said ra, dia berkata: “Rasulallah saw pada dua rakaat pertama pada shalat Dhuhur membaca surat sekedar surat As-Sajadah, sedangkan pada dua rakaat terakhir sekedar setengahnya dari itu. Adapun pada dua rakaat pertama shalat Ashar bacaannya sekedar  dua rakaat terakhir shalat Dhuhur sedang dua rakaat terakhir setengahnya”, maka untuk dapat mengkompromikan kedua hadits ini, dapatlah dikatakan bahwa Rasulallah saw melakukan hal tersebut (membaca surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir shalat Dhuhur) hanya kadang-kadang saja.

 

Leave A Reply